Shortcuts

基准和模型库

DOTA v1.0 数据集上的结果

骨干网络 mAP 角度编码方式 训练策略 显存占用 (GB) 推理时间 (fps) 增强方法 批量大小 配置 下载
ResNet50 (1024,1024,200) 59.44 oc 1x 3.45 15.6 - 2 rotated_reppoints_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 64.55 oc 1x 3.38 15.7 - 2 rotated_retinanet_hbb_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 65.59 oc 1x 3.12 18.5 - 2 rotated_atss_hbb_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 66.45 oc 1x 3.53 15.3 - 2 sasm_reppoints_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 68.42 le90 1x 3.38 16.9 - 2 rotated_retinanet_obb_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 68.79 le90 1x 2.36 22.4 - 2 rotated_retinanet_obb_r50_fpn_fp16_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.49 le135 1x 4.05 8.6 - 2 g_reppoints_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.51 le90 1x 4.40 24.0 - 2 rotated_retinanet_obb_csl_gaussian_r50_fpn_fp16_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.55 oc 1x 3.39 15.5 - 2 rotated_retinanet_hbb_gwd_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.60 le90 1x 3.38 15.1 - 2 rotated_retinanet_hbb_kfiou_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.63 le135 1x 3.45 16.1 - 2 cfa_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.76 oc 1x 3.39 15.6 - 2 rotated_retinanet_hbb_kfiou_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.77 le135 1x 3.38 15.3 - 2 rotated_retinanet_hbb_kfiou_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.79 le135 1x 3.38 17.2 - 2 rotated_retinanet_obb_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.80 oc 1x 3.54 12.4 - 2 r3det_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 69.94 oc 1x 3.39 15.6 - 2 rotated_retinanet_hbb_kld_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 70.18 oc 1x 3.23 15.6 - 2 r3det_tiny_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 70.64 le90 1x 3.12 18.2 - 2 rotated_atss_obb_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 70.70 le90 1x 4.18 - 2 rotated_fcos_sep_angle_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 71.28 le90 1x 4.18 - 2 rotated_fcos_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 71.76 le90 1x 4.23 - 2 rotated_fcos_csl_gaussian_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 71.83 oc 1x 3.54 12.4 - 2 r3det_kld_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 71.89 le90 1x 4.18 - 2 rotated_fcos_kld_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 71.94 le135 1x 3.45 16.1 - 2 oriented_reppoints_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 72.29 le135 1x 3.19 18.8 - 2 rotated_atss_obb_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 72.68 oc 1x 3.62 12.2 - 2 r3det_kfiou_ln_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 72.76 oc 1x 3.44 14.0 - 2 r3det_tiny_kld_r50_fpn_1x_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 73.23 le90 1x 8.45 16.4 - 2 gliding_vertex_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 73.40 le90 1x 8.46 16.5 - 2 rotated_faster_rcnn_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 73.45 oc 40e 3.45 16.1 - 2 cfa_r50_fpn_40e_dota_oc model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 73.91 le135 1x 3.14 15.5 - 2 s2anet_r50_fpn_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 74.19 le135 1x 2.17 17.4 - 2 s2anet_r50_fpn_fp16_1x_dota_le135 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 75.63 le90 1x 7.37 21.2 - 2 oriented_rcnn_r50_fpn_fp16_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 75.69 le90 1x 8.46 16.2 - 2 oriented_rcnn_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 75.75 le90 1x 7.56 19.3 - 2 roi_trans_r50_fpn_fp16_1x_dota_le90 model | log
ReResNet50 (1024,1024,200) 75.99 le90 1x 7.71 13.3 - 2 redet_re50_refpn_fp16_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,200) 76.08 le90 1x 8.67 14.4 - 2 roi_trans_r50_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,500) 76.50 le90 1x 17.5 MS+RR 2 rotated_retinanet_obb_r50_fpn_1x_dota_ms_rr_le90 model | log
ReResNet50 (1024,1024,200) 76.68 le90 1x 9.32 10.9 - 2 redet_re50_refpn_1x_dota_le90 model | log
Swin-tiny (1024,1024,200) 77.51 le90 1x 10.9 - 2 roi_trans_swin_tiny_fpn_1x_dota_le90 model | log
ResNet50 (1024,1024,500) 79.66 le90 1x 14.4 MS+RR 2 roi_trans_r50_fpn_1x_dota_ms_rr_le90 model | log
ReResNet50 (1024,1024,500) 79.87 le90 1x 10.9 MS+RR 2 redet_re50_refpn_1x_dota_ms_rr_le90 model | log
  • MS 表示多尺度图像增强。

  • RR 表示随机旋转增强。

上述模型都是使用 1 * 1080ti/2080ti 训练得到的,并且在 1 * 2080ti 上进行推理测试。

Read the Docs v: v0.3.4
Versions
latest
stable
1.x
v1.0.0rc0
v0.3.4
v0.3.3
v0.3.2
v0.3.1
v0.3.0
v0.2.0
v0.1.1
v0.1.0
main
dev
Downloads
On Read the Docs
Project Home
Builds

Free document hosting provided by Read the Docs.